Postępowanie administracyjne, wyd.3
Postępowanie administracyjne, Żukowski Ludwik, Sawuła Robert, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji wyd.3 Przemyśl-Rzeszów 2012, s.467, ISBN 9788363666200, Podręcznik zawiera charakterystykę podstawowych instytucji prawnych Kodeksu postępowania administracyjnego, postępowa-nia podatkowego objętego zakresem regulacji Ordynacji podat-kowej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Przej-rzyście skonstruowany wykład uwzględnia w szerokim zakresie aktualny dorobek nauki procesowego prawa administracyjnego oraz orzecznictwa sądowego, zwłaszcza Naczelnego Sądu Admini-stracyjnego. Korzystający z podręcznika studenci będą mogli pogłębić bądź zweryfikować swoją wiedzę sięgając do powoływanej w przypi-sach literatury i orzecznictwa oraz podanej na końcu tekstu bi-bliografii.

Cena: 40 pln