Prawo konstytucyjne, wyd.10
Prawo konstytucyjne (instytucje wybrane), Buczkowski Jerzy(red.), wyd.10,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Podręcznik adresowany jest głównie do studentów studiów magisterskich i licencjackich Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu – Rzeszowie objętych programem nauczania przedmiotu „Prawo konstytucyjne” (jednolite pięcioletnie magisterskie studia prawnicze) oraz „Konstytucyjny system organów państwowych” (studia pierwszego stopnia na kierunku administracja). Zamiarem Autorów było przekazanie słuchaczom w przystępnej formie informacji o podstawowych instytucjach konstytucyjnego ustroju Państwa, znajdujących unormowanie w Ustawie Zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz obowiązujących aktach prawnych. Podręcznik nie pretenduje do wyczerpującego przedstawienia całości zagadnień ustrojowych wykładanych z prawa konstytucyjnego i konstytucyjnego systemu organów państwowych na studiach prawniczych i administrcyjnych, może być jednak bardzo użyteczny do realizacji wymogów 30-60 godzinnego wymiaru zajęć dydaktycznych na tych kierunkach studiów, na których wykładane są przedmioty: „Zarys prawa konstytucyjnego”, „Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej”, „Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Z powodzeniem wykorzystany może być także na studiach podyplomowych, na których wykładane są przedmioty z zakresu ustroju politycznego RP. Podręcznik uwzględnia stan prawny na dzień 30 czerwca 2012 r. prof. dr hab. Jerzy Buczkowski – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Prawa i Administracji dr Łukasz Buczkowski – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Prawa i Administracji dr Krzysztof Eckhardt – adiunkt z Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Cena: 50 pln