Administracja publiczna u progu XXI wieku" - Prace Dedykowane prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lec.
ISBN 83-88009-75-3 Stron: 754 Rok wydania: 2000 Książka zawiera prace dedykowane prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. Spośród wielu publikacji ta zasługuje na szczególną uwagę bowiem znajdują się w niej prace napisane przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa. Zygmunt Niewiadomski - Główne kierunki twórczości naukowej prof. zw. dr. hab. Jana Szreniawskiego Prof. dr hab. Barbara Adamiak, Uniwersytet Wrocławski - Rozstrzygnięcia nadzorcze a środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński - Źródła prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Adam Błaś, Prof. zw. dr hab. Jan Jendrośka, Uniwersytet Wrocławski - Granice dyskrecjonalnych uprawnień administracji publicznej Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski, mgr Maciej Szwarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Uwagi o projektowanym nowym prawie karnym skarbowym Prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski, Uniwersytet Łódzki - Sądowa kontrola administracji publicznej - Naczelny Sąd Administracyjny przed dwudziestoleciem działalności Prof. dr hab. Krzysztof Chorąży, dr Zbigniew Kmiecik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Zaświadczenia według kodeksu postępowania administracyjnego, a inne akty potwierdzające Dr hab. Bogdan Dolnicki profesor Uniwersytetu Śląskiego - Ewolucja pojęcia samorządu terytorialnego w polskich konstytucjach Dr hab. Zofia Duniewska profesor Uniwersytetu Łódzkiego - Nadanie i rejestracja imienia - Zagadnienia administracyjno-prawne Prof. zw. dr hab. Józef Filipek, Uniwersytet Jagielloński - Podział na indywidualne i generalne akty administracyjne Dr hab. Roman Hauser profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - Relacje między ogólnym postępowaniem administracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji Dr hab. Zbigniew Janku profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - Władze gminy, powiatu, województwa Dr hab. Bronisław Jastrzębski profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wybrane zagadnienia sprawnego działania administracji publicznej Dr hab. Małgorzata Jaśkowska profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Charakterystyczne cechy stosowania prawa administracyjnego Dr hab. Barbara Jaworska-Dębska profesor Uniwersytetu Łódzkiego - Model prawny współdziałania w systemie samorządu terytorialnego Prof. zw. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zakres pojęcia "nadzór" w doktrynie prawa administracyjnego (kolejna próba zbliżenia poglądów) Prof. dr hab. Ernest Knosala, Uniwersytet Śląski - Problemy decyzji wykonawczych w administracji publicznej (szkic z nauki administracji) Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski, Uniwersytet Łódzki - Minister Finansów w nowym prawie polskim Dr hab. Barbara Kudrycka profesor Uniwersytetu Białostockiego - Parę uwag na temat etycznego administrowania przez samorząd terytorialny w Polsce Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kuta, Uniwersytet Wrocławski - Rola administracji usług w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturalnych obywateli Prof. zw. dr hab. Zbigniew Leoński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane) Prof. dr hab. Adam Łopatka, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk - Kim powinien być rzecznik praw dziecka? Dr hab. Jan Łukasiewicz profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie - Aksjologiczne i prakseologiczne aspekty zasady pomocniczości w kształtowaniu modelu samorządu terytorialnego Prof. zw. dr hab. Leonard Łukaszuk, Uniwersytet Warszawski - Les droits de l'homme et du citoyen dans la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel de la Repubiqne Pologne, en consideration particuliere du principe d'egalite Dr Janusz Niczyporuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Prawo miar Dr hab. Ewa Nowacka profesor Uniwersytetu Opolskiego - Tendencje zmian administracji publicznej w systemie politycznym Dr hab. Konrad Nowacki profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Mgr Sebastian M. Nowacki, Uniwersytet Wrocławski - Problematyka ochrony obszarów przyrodniczo cennych w aspekcie prawno-międzynarodowym Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ochendowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zagadnienie części ogólnej prawa administracyjnego - problem ustawy - przepisy ogólne prawa administracyjnego Prof. zw. dr hab. Ryszard Paczuski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Clara non sunt interpretanda w niektórych dziedzinach regulacji prawnej Prof. zw. dr hab. Józef Paliwoda, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk - Kształtowanie polskiego prawa żywnościowego Prof. dr Jarosław Piekałkiewicz, Prof. dr Alfred Wayne Penn, The University of Kansas - Ideokracja: nowa analiza "totalitaryzmu" Dr Jerzy Posłuszny, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu - Szkolnictwo wyższe jako konstytucyjne zadanie państwa i jego administracji Dr hab. Stanisław Sagan Profesor Uniwersytetu Śląskiego - Sejmowa Komisja do spraw służb specjalnych Prof. zw. dr hab. Grzegorz Leopold Seidler, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Historia i spekulacje Prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Konstytucyjny model rządów w Polsce. Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Smoktunowicz, Uniwersytet Białostocki - Przyczynek do wykładni prawa administracyjnego Dr hab. Małgorzata Stahl profesor Uniwersytetu Łódzkiego - Zadania samorządu terytorialnego po reformach. Dr hab. Jerzy Stelmasiak profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Kierunki budowy sądownictwa administracyjnego w Polsce (uwagi ogólne) Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Uniwersytet Warszawski - Problem "dobra publicznego" kraju członkowskiego UE, a prawo europejskie Dr hab. Wojciech Szwajdler profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Pozwolenie na budowę oraz możliwość jego przeniesienia na innego inwestora Prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, Uniwersytet Gdański - Regionalne Izby Obrachunkowe Prof. zw. dr hab. Roman Tokarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - The traits of contemporary western legal culture Dr hab. Elżbieta Ura profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie - Udział organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych Dr hab. Michał A. Waligórski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Spółka prawa handlowego jako podmiot administrujący strefą specjalną Dr hab. Krystyna Wojtczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Prawo człowieka do integralności fizycznej - zagadnienia wybrane Dr hab. Andrzej Wróbel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym Prof. dr hab. Marian Zdyb, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - Przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych w świetle nowej ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Cena: 65 pln