O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy.
ISBN 83-60545-28-6 Stron: 309 Oprawa twarda Rok wydania: 2006 Konstytucje Polski i Ukrainy zostały uchwalone prawie w tym samym czasie. Blisko dziesięć lat, które upłynęło od tego momentu, to wystarczający okres by poddać analizie praktykę ich stosowania. Ponadto, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie wystąpiły różnorodne wydarzenia, które nie pozostają bez wpływu na ocenę rozwiązań konstytucyjnoprawnych. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a Ukraina zamierza ubiegać się o jej członkostwo, na Ukrainie przeprowadzona została tzw. „Pomarańczowa rewolucja”, w Polsce rządzące partie zapowiadają radykalne zmiany i budowę „IV Rzeczypospolitej”, to tylko niektóre okoliczności, które czynią zasadnym pytanie o potrzebę zmian konstytucji. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona była Międzynarodowa Konferencja „O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy”, która odbyła się w dniach 19-21 września 2005 r. w Krasiczynie i Rzeszowie. Współorganizatorami konferencji były Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu oraz Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Wśród kilkudziesięciu osób uczestniczących w konferencji znaleźli się sędziowie polskiego i ukraińskiego sądu konstytucyjnego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, poseł ludowy Ukrainy, profesorowie Polskiej Akademii Nauk, uniwersytetów w Gdańsku, Kijowie, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu, Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu oraz przedstawiciele Instytutu Prawa Wyborczego w Kijowie. Dwa pierwsze dni obrad na zamku w Krasiczynie przeznaczone zostały na wygłaszanie referatów, trzeci w siedzibie rzeszowskiego Zamiejscowego Wydziału Administracyjno-Prawnego WSAiZ, wyłącznie na dyskusję. Konferencja okazała się znakomitą okazją dla wymiany poglądów polskich i ukraińskich uczonych, między innymi, na temat ewolucji prawa konstytucyjnego w obu krajach i roli jaką winna odgrywać nauka prawa konstytucyjnego w procesie przemian ustrojowych. Autorzy referatów i uczestnicy dyskusji poruszali bardzo różnorodne problemy, formułowali konkretne propozycje dotyczące konstytucyjnych regulacji w zakresie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ale także prawa wyborczego oraz ustroju samorządu terytorialnego. Generalnie jednak zwracano uwagę na to, iż wartością samą w sobie jest stabilność rozwiązań ustrojowych, a każda zmiana powinna być poprzedzona gruntowną analizą naukową wszelkich jej implikacji. Niniejszy tom stanowi efekt pracy konstytucjonalistów z Kijowa i Lwowa oraz z prawie wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Książka zawiera wygłoszone referaty, autoryzowane na piśmie głosy w dyskusji oraz wystąpienia i artykuły nadesłane po konferencji. Wydana zostanie również w ukraińskiej wersji językowej. Zadaniem przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego jest, między innymi, krytyczna analiza propozycji zmian konstytucyjnych przedkładanych przez polityków, oraz przedstawianie własnych koncepcji będących efektem prac badawczych. Książka ta spełnia taką właśnie rolę. Mamy nadzieję, iż zawarte w niej artykuły i wypowiedzi skłonią do refleksji nie tylko przedstawicieli doktryny, ale również polityków, na których spoczywa odpowiedzialność za tempo, kierunki i jakość przeobrażeń ustrojowych tak w Polsce jak i na Ukrainie. REFERATY WYGŁOSZONE Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło Zmiana Konstytucji czy zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku? Prof. dr hab. Wołodymyr Szapował Tryb rewizji konstytucji jako przejaw jej właściwości prawnych Prof. dr hab. Jerzy Buczkowski Uwagi na temat prób reformowania systemu wyborczego do Sejmu w kontekście konstytucyjnej zasady proporcjonalności wyborów Dr Krzysztof Eckhardt Uwagi na temat potrzeby zmian w Konstytucji RP – władza ustawodawcza Prof. dr Witalij Czuszenko Zmiany w Konstytucji Ukrainy w zakresie władzy ustawodawczej Doc. dr Petro Steciuk Władza ustawodawcza a zmiany Konstytucji na Ukrainie Prof. dr hab. Marian Grzybowski Władza wykonawcza w Konstytucji RP. Stan obecny a propozycje zmian Doc. dr Andrij Szkołyk Zmiany w sferze władzy wykonawczej na Ukrainie Prof. dr hab. Zbigniew Leoński Samorząd terytorialny w Polsce (ewolucja podstaw konstytucyjnych oraz zmiany ustawodawstwa zwykłego) Doc. dr Lubomir Borysławski Nowa redakcja Ustawy Ukrainy „O wyborach deputowanych ludowych Ukrainy”– zalety i ewentualne problemy Dr Natalia Bohaszewa, dr Jurij Kluczkowski Ewolucja systemu wyborczego Ukrainy

Cena: 40 pln