Studia z prawa konstytucyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Prof.zw.dr.hab.Wiesławowi Skrzydle.
ISBN 978-83-7667-013-3 Stron: 445 Oprawa twarda Rok wydania: 2009 SPIS TREŚCI Wstęp ............................................................................................................ 11 Wykaz publikacji Prof. zw. dr. hab. Wiesława Skrzydły ............................. 17 Prace dedykowane Prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Skrzydle Prof. dr hab. Bogusław Banaszak, dr Krzysztof Wygoda Uniwersytet Wrocławski Wpływ pojęcia „osoby pełniącej funkcję publiczną” na ochronę danych osobowych – wybrane problemy ............................. 47 Prof. dr hab. Jerzy Buczkowski Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Nowelizacja Regulaminu Sejmu RP z dnia 19 grudnia 2008 r. .............. 61 Prof. zw. dr hab. Kazimierz Działocha, dr Sylwia Jarosz-Żukowska Uniwersytet Wrocławski „Wartości konstytucyjne” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ................................................................... 81 Dr Krzysztof Eckhardt Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Problem zakresu konstytucjonalizacji instytucji stanu nadzwyczajnego – uwagi ogólne ................................................. 113 Prof. dr hab. Mirosław Granat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Suwerenność narodu a proces integracji europejskiej .......................... 127 Prof. zw. dr hab. Marian Grzybowski Uniwersytet Jagielloński Prezydent Republiki Finlandii: arbiter czy moderator? ........................ 141 Prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Przesłanki aksjologiczne i teleologiczne dualizmu egzekutywy w systemie parlamentarno-gabinetowym i granice racjonalności tego modelu w świetle doświadczeń III RP ............................................................................... 165 Prof. zw. dr hab. Artur Korobowicz Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Sądownictwo Księstwa Warszawskiego (zasady konstytucyjne i zarys organizacji) ........................................... 185 Prof. dr hab. Ryszard Mojak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Konstrukcja prawnoustrojowa i funkcjonowanie parlamentarnych rządów koalicyjnych w III Rzeczypospolitej Polskiej ............................................................ 197 Prof. dr hab. Antoni Pieniążek, dr Marek Tracz-Tryniecki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Rozważania konstytucyjnoprawne w myśli Alexisa de Tocqueville’a ...................................................................... 229 Prof. dr hab. Jerzy Posłuszny Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Aktualne problemy finansowania zadań publicznych w UE ................ 251 Prof. zw. dr hab. Paweł Sarnecki Uniwersytet Jagielloński Tryb uchwalania nowelizacji konstytucyjnych w świetle zmian regulaminu Sejmu z 19 grudnia 2008 r. ..................... 261 Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki Uniwersytet Łódzki O zasadzie dyskontynuacji w pracach nad projektem ustawy zainicjowanym przez co najmniej 100 000 obywateli ............. 273 Prof. zw. dr hab. Wojciech Sokolewicz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk O znaczeniu cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi ........................... 283 Prof. dr Petro Steciuk Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Sąd Konstytucyjny w systemie organów władzy państwowej Ukrainy ............................................................................. 315 Prof. dr hab. Wołodymyr Szapował Członek Korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Konstytucja a prawo międzynarodowe – problem związku i wzajemnego oddziaływania ............................................................... 325 Prof. dr hab. Andrzej Szmyt Uniwersytet Gdański Nowelizacja ustawy o Radzie Ministrów ............................................. 339 Prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Niektóre ogólne problemy prawa działalności związków wyznaniowych ..................................................................... 349 Prof. zw. dr hab. Janusz Trzciński Uniwersytet Wrocławski O tak zwanym „przywileju korzyści” w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego ................................................................. 365 Prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski, dr Magdalena Rączka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji we włoskim prawie konstytucyjnym oraz w praktyce ustrojowej współczesnych Włoch ......................................................... 375 Doc. dr Wojciech Zakrzewski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Z historii weta prezydenta USA ........................................................... 409 Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski Uniwersytet Śląski Józef Piłsudski o ustrojowej roli prezydenta w Odrodzonej Rzeczypospolitej ........................................................... 429

Cena: 40 pln