Zarządzanie. Wybrane zagadnienia.
Autor: Kazimierz Jaremczuk (red.), Mirosław Kurek, Jan Łukasiewicz, Bożena Sowa, Janusz Strojny Podręcznik uczelniany nr 76 ISBN: 83-88009-73-7 Stron 136 Rok wydania 2004 Podręcznik „Zarządzanie. Wybrane zagadnienia” posiada charakter komplementarny w relacji do prac „Nauka administracji”, „Wstęp do teorii administracji” oraz „Menedżeryzm. Wybrane zagadnienia” stanowiących podręczniki uczelniane Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Charakter ten determinują studia teoretyczne w zakresie zarządzania w organizacji oraz w jej otoczeniu. W szczególności determinuje identyfikacja treści zarządzania na tle celowościowej i przyczynowej orientacji w procesie zarządzania organizacją. Orientacje te stanowią o komplementarnym, ale jednocześnie autonomicznym charakterze niniejszego podręcznika. W rozdziale pierwszym uwagę skoncentrowano na istocie pojęcia kierowania i zarządzania starając się przedstawić treści analizowanych pojęć stanowiących o przedmiocie studiów teoretycznych i badań empirycznych. Uzupełnieniem treści analizowanych pojęć są funkcje zarządzania, które ewoluując zmieniają podział i charakter. Rozdział drugi analizując istotę organizacji poprzez nurt prakseologiczny, empiryczny, psychologiczny, socjologiczny i systemowy pozwala na kompleksowe zrozumienie treści organizacji, a w szczególności jej podstawowych podsystemów identyfikowanych przez H. Leavitta oraz M. Bielskiego. W rozdziale tym poddano również opisowi otoczenie organizacji, a przede wszystkim jego strukturę. W rozdziale trzecim traktującym o niektórych koncepcjach zarządzania zwraca się uwagę na ich celowościową i przyczynową orientację. W szczególności poddano opisowi koncepcję F. W. Taylora, E. Mayo i D. Mc Gregora jako koncepcji o orientacji celowościowej. Poddano również charakterystyce koncepcje R. Likerta, P. E. Slatera i W. G. Bennisa oraz T. Burnsa i G. H. Stalkera jako koncepcje o orientacji przyczynowej. Władza i przywództwo w organizacji stanowi o treści rozdziału czwartego. Władza w interpretacji prakseologów i M. Webera pozwala na wyjaśnienie tezy J. Zieleniewskiego, że władza nie może być skuteczna bez pozwolenia podwładnych, czyli bez ich posłuszeństwa. Pozwala również wyjaśnić istotę delegowania władzy w organizacji oraz przywództwa. Rozdział piąty charakteryzuje style i techniki zarządzania. Poddając dyskusji usytuowanie kierownika w organizacji, jego predyspozycje, dokonano jednocześnie identyfikacji przyczyny koncepcji stylów kierowania. Przedstawiono tu również techniki zarządzania, które ze swej istoty ograniczają dowolność zachowań kierownika. W rozdziale szóstym poddano konkretyzacji struktury organizacyjne, które przez wielu teoretyków i praktyków traktowane są jako siła sprawcza sukcesów organizacji. Coraz częściej formułowane jest również stanowisko, że struktura organizacyjna to przejaw patologii sprawowania władzy. W niniejszej pracy przedstawia się struktury organizacyjne – ich typologię – identyfikując zalety i wady poszczególnych struktur organizacyjnych. W rozdziale siódmym przedstawiono nurt administracyjny. Rozdział ten stanowi określoną refleksję naukową, tezy do dyskusji naukowej, a więc wstęp do przygotowania kolejnej edycji niniejszego podręcznika dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu.

Cena: 26.4 pln