Ekonomia.
Autor: Kazimierz Gardjan, Mirosław Kurek, Bożena Sowa, Stefan Zabrowarny (red.) Podręcznik uczelniany nr 77 ISBN: 83-88009-83-4 Stron 405 Rok wydania 2004 Podręcznik Ekonomia przeznaczony jest dla studentów I roku na kierunku administracji WSAiZ w zakresie odpowiadającym programowi i liczbie godzin przeznaczonych na realizację tego przedmiotu. Absolwenci tego kierunku, zatrudniani w administracji państwowej i samorządowej, niejednokrotnie stykać się będą w swojej pracy z problematyką ekonomiczną i wiedza ekonomiczna jest dla nich niezbędna dla sprawnego wykonywania swojego zawodu. Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę na fakt, że w dzisiejszym skomplikowanym życiu społeczno-gospodarczym minimum wiedzy ekonomicznej jest niezbędne dla każdego obywatela. Wychodząc z tych założeń autorzy podręcznika starali się, aby w przyjętych granicach, na ile to jest możliwe, w sposób zwięzły, a równocześnie jasny i przejrzysty przedstawić podstawy teorii ekonomicznej. Starano się więc, by jego treść była zrozumiała i łatwo przyswajalna, przede wszystkim przez dostępność języka oraz proste sformułowania, liczne przykłady i wyjaśnienia. Cały zawarty w książce materiał został podzielony na 20 rozdziałów, z których dwa pierwsze dotyczą zagadnień ogólnych ekonomii – wstępnych pojęć i definicji oraz opisów systemu gospodarczego i jego składników. W kolejnych ośmiu rozdziałach omawiane są podstawowe problemy mikroekonomii, obejmujące analizę zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych – gospodarstwa domowego (konsumenta) i przedsiębiorstwa (producenta). Pozostałe dziesięć rozdziałów poświęcone zostało omówieniu problemów makroekonomii w powiązaniu z polityką gospodarczą. Należy zwrócić uwagę, że w wyjaśnianiu zjawisk makroekonomicznych stosuje się dwa podejścia: metodę Keynesa i jego następców oraz metodę klasyczną. Obydwie one są niezbędne, gdyż każda z nich daje bardziej precyzyjną odpowiedź na określone problemy. Duże znaczenie praktyczne mogą mieć pytania sprawdzające dołączone do każdego rozdziału oraz literatura uzupełniająca. W treści skryptu wyeksponowano odpowiednią czcionką ważniejsze terminy i definicje, w celu zwrócenia na nie szczególnej uwagi czytelnika.

Cena: 42 pln