Prawo własności przemysłowej w zarysie, wyd. II
Andrzej Kisielewicz Podręczniki uczelniane nr 88 Przemyśl 2007 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu str. 132 ISBN 978-83-60545-32-4 Spis treści: Uwagi wstępne Rozdział I Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej 2. Własność przemysłowa a własność intelektualna 3. Rys historyczny ochrony dóbr własności przemysłowej Rozdział II Źródła prawa własności przemysłowej 1. Polskie prawo własności przemysłowej 2. Międzynarodowe prawo własności przemysłowej 3. Prawo Unii Europejskiej Rozdział III Przedmioty praw własności przemysłowej 1. Wynalazki 2. Wzory użytkowe 3. Wzory przemysłowe 4. Znaki towarowe 5. Oznaczenia geograficzne 6. Produkty tradycyjne 7. Topografie układów scalonych Rozdział IV Podmioty i prawa własności przemysłowej 1. Podmioty uprawnione 2. Zasada pierwszeństwa 3. Rodzaje i treść praw 4. Czasowe i terytorialne ograniczenia praw Rozdział V Obrót prawami własności przemysłowej 1. Przeniesienie praw własności przemysłowej 2. Przeniesienie prawa do korzystania z własności przemysłowej Rozdział VI Unieważnienie i wygaśnięcie praw własności przemysłowej 1. Unieważnienie patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji 2. Wygaśnięcie patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji Rozdział VII Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w sprawach własności przemysłowej 1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2. Rzecznicy patentowi 3. Postępowanie przed Urzędem Patentowym 4. Postępowanie sądowe Rozdział VIII Ochrona własności przemysłowej na podstawie prawa międzynarodowego i wspólnotowego 1. Patent europejski 2. Patent uzyskany w trybie zgłoszenia międzynarodowego (PCT) 3. Wzory użytkowe 4. Znaki towarowe 5. Wspólnotowe wzory przemysłowe 6. Wspólnotowe oznaczenia geograficzne Rozdział IX Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym

Cena: 21.6 pln