Prawo cywilne. Podstawy części ogólnej, wyd. II
Janusz Gajda, Zdzisław Gawlik Podręczniki uczelniane nr 91 Przemyśl 2008 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu ss. 210 ISBN 978-83-60545-53-9 Prawo cywilne. Podstawy części ogólnej zawiera kompendium wiedzy dotyczące tego działu prawa cywilnego w postaci zwięzłego wykładu. Część ogólna należy do bardzo ważnych i trudnych działów prawa cywilnego, ponieważ zawiera normy cywilnoprawne i rozwiązania, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego. Z tej racji Autorzy starali się nawiązywać do prawa rzeczowego, zobowiązań, prawa spadkowego i rodzinnego, aby choć w części przybliżyć sens omawianej problematyki. Pewne zagadnienia zostały jedynie zasygnalizowane, a ich rozwinięcie nastąpi w kolejnych opracowaniach poświęconych poszczególnym działom prawa cywilnego. OD AUTORÓW Niniejsze wydanie jest uzupełnioną wersją podręcznika „Prawo cywilne. Podstawy części ogólnej”, Przemyśl 2007. Pierwsze jego wydanie ukazało się na początku 2007 roku. Od tej chwili upłynęło więc stosunkowo niewiele – jak na podręcznik – czasu. Również zaistniałe w tym okresie zmiany stanu prawnego nie były zbyt wielkie. Jeżeli jednak podręcznik ma być pomocą dla studentów w przygotowaniu się przez nich do egzaminu, to powinien on zawierać informacje o aktualnym stanie prawnym. Mając więc na uwadze potrzeby studentów, zdecydowaliśmy się na opracowanie kolejnego wydania. Autorzy SPIS TREŚCI: Rozdział I Pojęcie, zakres, systematyka, podstawowe zasady oraz źródła prawa cywilnego § 1. Pojęcie prawa cywilnego § 2. Zakres prawa cywilnego § 3. Systematyka prawa cywilnego § 4. Zasady prawa cywilnego § 5. Źródła prawa cywilnego Rozdział II Normy prawa cywilnego § 1. Budowa § 2. Klasyfikacja § 3. Zasięg mocy obowiązującej przepisów w przestrzeni § 4. Obowiązywanie norm prawnych w zasięgu czasowym § 5. Stosowanie prawa cywilnego § 6. Zbieg norm § 7. Zbieg roszczeń Rozdział III Stosunek cywilnoprawny § 1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego § 2. Struktura stosunku cywilnoprawnego § 3. Zdarzenia cywilnoprawne Rozdział IV Prawo podmiotowe § 1. Pojęcie, postaci, rodzaje oraz typy praw podmiotowych § 2. Nabycie, wykonanie, nadużycie, zmiana i utrata prawa podmiotowego § 3. Kolizja praw podmiotowych § 4. Ochrona praw podmiotowych Rozdział V Osoby fizyczne § 1. Wprowadzenie do problematyki osób fizycznych § 2. Podmiotowość prawna osób fizycznych § 3. Zdolność prawna osób fizycznych § 4. Zdolność do czynności prawnych § 5. Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych Rozdział VI Osoby prawne § 1. Pojęcie osoby prawnej § 2. Powstanie osoby prawnej § 3. Zdolność prawna osób prawnych § 4. Zdolność do czynności prawnych § 5. Typy osób prawnych § 6. Koniec bytu osoby prawnej § 7. Ułomne osoby prawne Rozdział VII Przedsiębiorcy i ich oznaczenia § 1. Pojęcie przedsiębiorcy § 2. Oznaczenie przedsiębiorcy § 3. Brzmienie firmy Rozdział VIII Przedmioty stosunków cywilnoprawnych § 1. Uwagi wstępne § 2. Rzeczy § 3. Rodzaje rzeczy § 4. Część składowa rzeczy, przynależność § 5. Pożytki § 6. Pieniądz § 7. Papiery wartościowe § 8. Dobra niematerialne § 9. Przedsiębiorstwo § 10. Mienie i majątek Rozdział IX Czynności prawne § 1. Uwagi ogólne § 2. Oświadczenie woli § 3. Składanie oświadczeń woli § 4. Wykładnia oświadczenia woli § 5. Rodzaje czynności prawnych § 6. Forma czynności prawnych § 7. Wady oświadczenia woli § 8. Treść czynności prawnej § 9. Składniki treści czynności prawnej § 10. Warunek i termin § 11. Wadliwość czynności prawnej i jej skutki § 12. Zawarcie umowy Rozdział X Przedstawicielstwo § 1. Pojęcie przedstawicielstwa i jego rodzaje § 2. Przesłanki skuteczności przedstawicielstwa ustawowego i pełnomocnictwa § 3. Prokura Rozdział XI Przedawnienie roszczeń i terminy zawite § 1. Wprowadzenie do problematyki przedawnienia roszczeń i terminów zawitych § 2. Przedawnienie roszczeń § 3. Terminy zawite

Cena: 38.4 pln