Wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego
Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska Podręcznik prezentuje wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego. Adresowany jest w głównej mierze do studentów różnych specjal-ności studiów administracyjnych, z myślą o których został przygotowany, może być także wykorzystywany przez studentów wydziału prawa. Podręcz-nik nie pretenduje do wyczerpującego opracowania całości zagadnień zwią-zanych z odpowiedzialnością karną za czyny zabronione opisane w usta-wach szczególnych. Zawiera jednak całość wykładu obejmującego program nauczania przedmiotu „Wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego” prowadzonego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszo-wie na kierunku „Administracja”. Podręcznik składa się z dwóch części, z których:  pierwsza dotyczy podstawowych instytucji prawa karnego material-nego zawartych zwłaszcza w części ogólnej kodeksu karnego, m.in. pojęcia prawa karnego, stosunku kodeksu karnego do przepisów karnych zawartych w ustawach szczególnych, pojęcia i struktury przestępstwa, okresów przedawnienia i zatarcia skazania, a także problematyki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  druga przedstawia wybrane typy przestępstw opisane w przepisach pozakodeksowych, m.in. z ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i prze-ciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r., prawo prasowe z 1984 r., prawo budowlane z 1994 r., o ochronie zwierząt z 1997 r., prawo bankowe z 1997 r., prawo własności przemysłowej z 2000 r., kodeksu spółek handlowych z 2000 r., prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r., o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r., o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 r. Wydanie uwzględnia stan prawny na dzień 10 maja 2011 r.

Cena: 35 pln