Ochrona osób pozbawionych wolności podczas konfliktów zbrojnych w swietle prawa międzynarodowego
Auto : Marta Pietras-Eichberger Przemyśl 2010 Wydawnictwo : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Celem pracy jest przeprowadzenie kompleksowej analizy postanowień odnoszących się do praw człowieka pozbawionego wolności i określenie katalogu tych praw. Podstawową tezą niniejszej pracy jest wykazanie, iż ochrona praw różnych kategorii osób pozbawionych wolności w czasie konfliktów zbrojnych jest w sposób niewystarczający uregulowana w międzynarodowych dokumentach dotyczących ochrony praw człowieka oraz w dokumentach międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.Podstawą źródłową pracy stanowią konwencje ONZ z dziedziny międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz konwencje z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, a także dokumenty należące do tzw. „miękkiego” prawa międzynarodowego.

Cena: 40 pln