Prawo pracy i prawo urzędnicze
Andrzej Kisielewicz Podręczniki uczelniane nr 108 Przemyśl 2011 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Podręcznik „Prawo pracy i prawo urzędnicze” został przygotowany na miarę 40-godzinnego wykładu z przedmiotu o takiej właśnie nazwie. W polskim porządku prawnym prawo urzędnicze jest częścią prawa pracy, a zatem uwzględnienie prawa dotyczącego pracowników administracji publicznej w nazwie wykładanego przedmiotu oznacza jedynie, że w tym podręczniku urzędnikom poświęca się więcej uwagi niż w konwencjonalnym podręczniku prawa pracy. W części ogólnej prawa pracy omówiono takie zagadnienia jak: przedmiot, geneza i właściwości prawa pracy, funkcje i zasady prawa pracy, źródła prawa pracy. Część szczegółowa dotyczy przede wszystkim instytucji stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem umownego stosunku pracy. Wyjaśniono istotę stosunku pracy, porównując ten stosunek prawny do innych stosunków, mających za przedmiot wykonywanie pracy zarobkowej, omówiono również zasady jego nawiązywania i rozwiązywania. W podręczniku poświęcono także sporo miejsca innym zagadnieniom, wchodzącym w zakres prawa pracy: odpowiedzialności pracowniczej (porządkowej i dyscyplinarnej), wynagrodzeniu za pracę, czasowi pracy, urlopom wypoczynkowym, uprawnieniom pracowniczym związanym z rodzicielstwem, itd. W części dotyczącej prawa urzędniczego zwracano uwagę na szczególne elementy statusu prawnego pracowników urzędów administracji publicznej, potocznie określanych urzędnikami, chociaż nie wszyscy z nich są urzędnikami w sensie formalnym. Omówienie obecnego, zróżnicowanego stanu prawnego w tym zakresie poprzedzono rysem historycznym, obejmującym wiadomości o genezie i ewolucji prawa dotyczącego tej kategorii zatrudnionych. Według współczesnych standardów państwa demokratycznego trzon stanu urzędniczego stanowią pracownicy administracji, tworzący tzw. korpus służby cywilnej. W związku z tym w podręczniku przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące służby cywilnej, zwracając uwagę na uwarunkowania prawne i polityczne, dotyczące jej kształtu i funkcjonowania w Polsce po 1989 r. Konstytucja RP lokuje służbę cywilną w urzędach administracji rządowej. Dlatego dla przedstawienia pełnego obrazu stosunków pracy w administracji publicznej tematyką podręcznika objęto również stosunki pracy w administracji pozarządowej, w szczególności w administracji samorządowej.

Cena: 48 pln