Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

Studia podyplomowe „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi”

 

Specjalność: administracja publiczna

Zatrudnienie w administracji publicznej to problem o dużej doniosłości społecznej, widziany zarówno z perspektywy ogólnej, jak i jednostkowej, osoby zatrudnionej w tej administracji. Obywatel ma bowiem niekwestionowane prawo do „dobrej administracji”, a więc administracji należycie zaspokajającej jego potrzeby w zakresie usług publicznych. Pracownik administracji ma w związku z tym obowiązek wykazywania się odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami, pozwalającymi sprostać tym społecznym oczekiwaniom.

Potrzeba zdobywania i podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników administracji publicznej w różnych formach i na różnych poziomach jest więc oczywista.    

 Tym celom służą również studia podyplomowe na kierunku „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” o specjalności „administracja publiczna”. Profil tych studiów wskazuje na ich głównych adresatów- osoby zatrudnione w administracji publicznej, działające głównie do wewnątrz administracji, zajmujące się naborem i zarządzeniem kadrami administracyjnymi. Jakość tych działań niewątpliwie przekłada się na efektywność i poziom pracy całej administracji.

Pojęcie „administracji publicznej” jest niewątpliwie szerokie i trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Poza administracją rządową, zorganizowaną w formie służby cywilnej, istnieje administracja państwowa pozarządowa, a także administracja samorządowa. Wszystkie te działy administracji publicznej mają odrębne regulacje prawne. Stąd obraz stosunków zatrudnienia w administracji publicznej jest dość złożony. Wszystkie te regulacje mają jednak pewne wspólne i specyficzne cechy wynikające ze specyfiki pracy wykonywanej na rzecz państwa, wymagającej, poza odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, szczególnej lojalności, a nawet poświęcenia na rzecz dobra wspólnego.

Słuchacze proponowanych studiów podyplomowych będą mieli okazję poznać tę specyfikę zatrudnienia w administracji publicznej prezentowaną przede wszystkim w warstwie normatywnej. Program studiów zakłada położenie szczególnego nacisku na odrębności w zakresie regulacji stosunków zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, procedur naboru na stanowiska urzędnicze, odrębności w zakresie podstaw nawiązania i zasad ustania stosunku pracy, specyfikę obowiązków pracowniczych i odpowiedzialność dyscyplinarnej z tytułu ich naruszenia, z uwzględnieniem odrębności poszczególnych działów administracji publicznej. Jako że istotnym elementem określającym status pracownika administracji publicznej są również jego obowiązki w sferze etyki, program studiów podyplomowych nie może pomijać tych zagadnień, w tym związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom korupcji.

Ukończenie prezentowanych studiów podyplomowych pozwoli zakładać, że ich absolwenci, zatrudnieni w administracji publicznej lub aspirujący do takiej pracy, pogłębią bądź uzyskają wiedzę głównie o prawnych aspektach funkcjonowania administracji publicznej. Podniosą zatem swoje kompetencje zawodowe, predestynujące do pracy w tym sektorze. Taka wiedza może być też  użyteczna we własnym zakresie. Znajomość prawa pracy to narządzie ułatwiające obronę własnych praw i interesów w stosunkach z pracodawcą.

 

Specjalność: podmioty gospodarcze

Stosunki zatrudnienia w sferze gospodarczej to głównie umowne stosunki pracy, regulowane przede wszystkim Kodeksem pracy. Podmioty gospodarcze działają na rynku, który charakteryzuje się konkurencyjnością i zmiennością  warunków funkcjonowania. W ustroju wolnorynkowym działalność gospodarcza leży poza bezpośrednim zaangażowaniem państwa. Stąd też dużą rolę w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących zatrudnienia w sferze gospodarczej odgrywają tzw. partnerzy społeczni – związki zawodowe i związki pracodawców. Przejawia się ona w tworzeniu pozaustawowego prawa pracy (układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych itp.), a także w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy. Wpisany w działalność podmiotu gospodarczego brak stabilizacji tej działalności sprawia, że jedną z istotnych kwestii występujących tam stosunków zatrudnienia jest ochrona pracowników przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy i przed skutkami takiego zwolnienia.

Te wszystkie, zasadnicze problemy stosunków zatrudnienia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą są objęte programem proponowanych studiów podyplomowych na specjalności „podmioty gospodarcze”. W programie położono nacisk na  kwestie związane z zasadami tworzenia prawa zakładowego, a zwłaszcza układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, problematykę związaną z nawiązaniem i ustaniem umownego stosunku pracy, w tym zwolnienia grupowe, elastyczne formy zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego, odpowiedzialność pracowniczą, odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niewykonania obowiązków, ochronę pracy. Istotne miejsce w programie studiów zajmuje także problematyka dotycząca relacji pracodawcy z podmiotami zbiorowego prawa pracy, a zwłaszcza związkami zawodowymi, radą pracowników, procedura rozwiązywania sporów zbiorowych oraz zagadnienia dotyczące obowiązków pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Studia podyplomowe o tej specjalności są adresowane do wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa pracy stosowanego w sferze działalności gospodarczej, zarówno tych, którzy w imieniu pracodawcy wykonują jego obowiązki i uprawnienia względem pracowników, jak i zainteresowanych prawem pracy niejako na własny użytek. Tego rodzaju wiedza jest bowiem przydatna dla każdej osoby zatrudnionej, w relacjach z pracodawcą.

Ukończenie prezentowanych studiów podyplomowych pozwoli zakładać,  że ich absolwenci pogłębią bądź uzyskają wiedzę, głównie o prawnych aspektach funkcjonowania stosunków zatrudnienia w sferze gospodarczej. Podniosą zatem swoje kompetencje zawodowe, predestynujące do pracy w tym sektorze w charakterze osób wykonujących zadania i czynności pracodawcy wobec jego pracowników.

Wybrana problematyka:

 1. Część ogólna prawa pracy.
 2. Nawiązanie i ustanie umownego stosunku pracy.
 3. Zwolnienia grupowe.
 4. Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego.
 5. Dane osobowe i monitoring w zakładzie pracy.
 6. Ochrona pracy.
 7. Obowiązki pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 8. Pracownicze plany kapitałowe.
 9. Zbiorowe prawo pracy.
   

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier