Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Regulamin Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

REGULAMIN

PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

 

§ 1

 1. Organizatorem Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, zwanego dalej Konkursem jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa (WSPiA), ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 867 04 00.
 2. Celem Konkursu jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Konkurs będzie także promował umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem.
 3. Tematyka i zagadnienia Konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

 

§ 2

 1. Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu WSPiA, zwana dalej Kapitułą.
 2. Kapituła Konkursu zlokalizowana jest w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, tel. 17 867 04 48, e-mail: konkurs.bezpieczenstwo@wspia.eu.
 3. Kapitułę Konkursu powołuje Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
 4. Do zadań Kapituły należy:
  1. wyznaczenie terminów zgłoszeń do Konkursu,
  2. wyznaczenie terminów poszczególnych etapów Konkursu,
  3. prowadzenie naboru szkół, w których zostanie przeprowadzony I Etap Konkursu,
  4. prowadzenie naboru uczestników Konkursu,
  5. powołanie Komisji Uczelnianej na II Etap Konkursu,
  6. ocena testów z I Etapu Konkursu,
  7. ocena testów oraz prac pisemnych z II Etapu Konkursu,
  8. ogłoszenie wyników poszczególnych Etapów Konkursu.
 5. W terminie wyznaczonym przez Kapitułę, Dyrektorzy szkół lub upoważnieni nauczyciele zgłaszają Kapitule liczbę uczestników Konkursu z danej szkoły.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. anulowania wyników poszczególnych etapów Konkursu obejmujących wszystkich lub część uczestników w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości,
  2. wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników naruszających Regulamin Konkursu,
  3. rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Konkursu i jego uczestników.

 

§ 3

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Terminy poszczególnych etapów Konkursu wyznacza Kapituła Konkursu.
 3. Terminy Konkursu, zakres tematyczny oraz pozostałe informacje związane z Konkursem podawane są do wiadomości na stronie www.konkurs.wspia.eu.

 

§ 4
Organizacja I Etapu Konkursu

 1. I Etap Konkursu przeprowadzany jest w szkołach będących wydziałami Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Wykaz tych szkół obejmuje Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. I Etap Konkursu ma formę pisemną. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na 30 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) z zakresu określonego w § 1 ust. 3, w nieprzekraczalnym czasie 30 minut (nie przewiduje się przerwy w trakcie pisania testu).
 3. Test należy wypełniać piórem lub długopisem (nie można używać ołówków ani korektorów). Ewentualne pomyłki koryguje się przez zakreślenie okręgiem całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie obok słowa „błąd”.
 4. Uczestnik otrzymuje 1 punkt za każde pytanie, w którym zaznaczył tylko prawidłową odpowiedź, w pozostałych przypadkach przyznaje się 0 punktów.
 5. Arkusze testów konkursowych na I Etap dostarczane są do szkół przed Konkursem, w oddzielnych opieczętowanych pieczęcią Organizatora kopertach. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu.
 6. Otwarcie kopert z arkuszami testów następuje w obecności uczestników Konkursu.
 7. Dyrektor szkoły, w której przeprowadzany jest I Etap Konkursu powołuje Komisję Szkolną. Komisja Szkolna składa się z minimum 3 osób.
 8. Komisja Szkolna czuwa nad prawidłowym przebiegiem I Etapu Konkursu oraz prowadzi niezbędną dokumentację (sporządza listę obecności uczestników, po zakończeniu sprawdzianu sporządza protokół z I Etapu oraz niezwłocznie przekazuje oba dokumenty wraz z arkuszami testowymi do Kapituły Konkursu).
 9. W każdej ze szkół biorących udział w I Etapie Konkursu jego uczestnicy są identyfikowani przez Komisję Szkolną przed wejściem na salę, w której będzie przeprowadzony I Etap Konkursu, poprzez okazanie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
 10. Uczestnik Konkursu podlega dyskwalifikacji, jeżeli w czasie przeznaczonym na udzielanie odpowiedzi: pracuje niesamodzielnie, posiada jakiekolwiek włączone urządzenie telekomunikacyjne lub elektroniczny nośnik informacji/danych (nie wymagany do przeprowadzenia Konkursu), korzysta z jakichkolwiek materiałów (książek, skryptów, opracowań itp. jak również treści publikowanych w Internecie) lub innych form łączności komunikacyjnej. Komisja Szkolna w ramach dyskwalifikacji uczestnika sporządza odpowiedni protokół.
 11. Do II Etapu Konkursu przechodzą uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 24 punkty.
 12. Kapituła zastrzega sobie prawo do obniżenia liczby punktów wymaganych do przejścia do II Etapu.
 13. Kapituła Konkursu przekazuje drogą elektroniczną (e-mail) do Komisji Szkolnych wyniki Konkursu ze wskazaniem osób zakwalifikowanych do II Etapu w terminie do 5 dni roboczych po dniu przeprowadzenia I Etapu Konkursu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do obecności swojego przedstawiciela w trakcie I Etapu Konkursu.


§ 5
Organizacja II Etapu Konkursu

 1. II Etap Konkursu ma formę pisemną. Jest przeprowadzany w siedzibie Organizatora w Rzeszowie. Składa się z dwóch części:
  1. część I:
   1. uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu udzielają odpowiedzi na 30 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) z zakresu określonego w § 1 ust. 3, w nieprzekraczalnym czasie 30 minut (nie przewiduje się przerwy w trakcie pisania testu);
   2. test należy wypełniać piórem lub długopisem (nie można używać ołówków ani korektorów), ewentualne pomyłki koryguje się przez zakreślenie okręgiem całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie obok słowa „błąd”,
   3. uczestnik otrzymuje 1 punkt za każde pytanie testowe, w którym zaznaczył tylko prawidłową odpowiedź, w pozostałych przypadkach przyznaje się 0 punktów,
   4. do części II kwalifikuje się 30 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu w części I,
   5. jeżeli po zakończeniu I części II Etapu Konkursu nie można jednoznacznie wyłonić 30 najlepszych uczestników to Kapituła Konkursu może sięgnąć do wyników I Etapu w celu ich wyłonienia,
   6. jeżeli to również nie umożliwia jednoznacznego wyłonienia 30 najlepszych uczestników Kapituła może rozszerzyć liczbę osób dopuszczonych do II części II Etapu,
  2. część II:
   1. uczestnicy zakwalifikowani do II części II Etapu Konkursu udzielają pisemnej odpowiedzi na 1 zagadnienie wybrane z zestawu 3 pytań problemowych z zakresu określonego w § 1 ust. 3, w nieprzekraczalnym czasie 20 minut (nie przewiduje się przerwy w trakcie udzielania odpowiedzi pisemnej,
   2. uczestnik otrzymuje od 0 do 5 punktów za odpowiedź na wybrane pytanie problemowe (w zależności od stopnia wyczerpania tematu).
 2. Część II przeprowadzana jest po 60 minutach po zakończeniu części I.
 3. Arkusze testów konkursowych na II Etap Konkursu oraz zestaw pytań problemowych są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu. Do miejsca odbywania się II Etapu Konkursu dostarczane są w oddzielnych opieczętowanych pieczęcią Organizatora kopertach.
 4. Przed wejściem do sali uczestnicy II Etapu Konkursu są identyfikowani przez Komisję Uczelnianą poprzez okazanie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
 5. Uczestnicy zajmują miejsce w sali w kolejności wejścia na salę.
 6. Otwarcie kopert z arkuszami testów oraz zestawem pytań problemowych następuje w obecności uczestników Konkursu.
 7. Uczestnik II Etapu Konkursu podlega dyskwalifikacji, jeżeli w trakcie rozdawania/zbierania prac lub w czasie przeznaczonym na udzielanie odpowiedzi: pracuje niesamodzielnie, posiada jakiekolwiek włączone urządzenie telekomunikacyjne lub elektroniczny nośnik informacji/danych, korzysta z jakichkolwiek materiałów (książek, skryptów, opracowań itp.) lub form łączności komunikacyjnej. Komisja Uczelniana w ramach dyskwalifikacji uczestnika sporządza odpowiedni protokół.
 8. Komisja Uczelniana czuwa nad prawidłowym przebiegiem II Etapu Konkursu oraz prowadzi niezbędną dokumentację (sporządza listę obecności uczestników, po zakończeniu sprawdzianu sporządza protokół z II Etapu, ).
 9. Po zakończeniu I części II Etapu Konkursu Komisja Uczelniana odbiera arkusze testów konkursowych i przekazuje je niezwłocznie do Kapituły Konkursu.
 10. Kapituła dokonuje oceny testów niezwłocznie po zakończeniu części I.
 11. Wyniki I części II Etapu publikowane są przez Kapitułę Konkursu w formie listy rankingowej z wyróżnieniem najlepszych 30 osób zakwalifikowanych do II części. Lista publikowana jest na stronie internetowej Konkursu oraz w wersji drukowanej w widocznym miejscu na sali, w której odbywała się I część II Etapu.
 12. Kapituła dokonuje sprawdzenia prac pisemnych po zakończeniu II części II Etapu Konkursu.
 13. Ostateczny wynik Konkursu publikowany jest terminie do 5 dni roboczych po dniu przeprowadzenia II Etapu Konkursu na stronie internetowej Konkursu.
 14. Od decyzji Kapituły, o której mowa w §5 ust. 13. przysługuje odwołanie do Organizatora na zasadach określonych w §7.


§ 6

 

 1. Tytuł Laureata Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie otrzymuje 10 uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki podczas II Etapu Konkursu (decyduje wynik sumaryczny z pierwszej i drugiej części II Etapu).
 2. Jeżeli po zakończeniu II Etapu Konkursu nie można jednoznacznie wyłonić 10 laureatów to do sporządzenia rankingu zwycięzców Konkursu Kapituła może sięgnąć do wyników I Etapu.
 3. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora:
  1. I miejsce: bezpłatne jednolite studia magisterskie albo studia I i II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia oraz bezpłatne miejsce w Zespole Mieszkań Uczelnianych WSPiA przez cały okres studiów, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego;
  2. II miejsce: bezpłatne jednolite studia magisterskie albo studia I i II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego;
  3. III miejsce: bezpłatne studia I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego;
  4. IV, V i VI miejsce: bezpłatny I rok studiów I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego oraz nagroda rzeczowa,
  5. miejsca od VII do X: nagroda rzeczowa.
 4. Miejsce i termin wręczenia nagród Kapituła podaje laureatom do wiadomości drogą mailową oraz na stronie internetowej Konkursu.
 5. W przypadku, gdy od nagrody rzeczowej przepisy wymagają odprowadzenia podatku dochodowego, Organizator Konkursu przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. Kwota ta wyniesie zaokrąglone do pełnych złotych 11,11% wartości nagrody Zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody zostanie pokryty w całości z nagrody pieniężnej. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy lecz kwota ta zostanie zatrzymana przez Organizatora celem odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego, a laureat konkursu nie będzie zobowiązany wpłacać podatku.

 

§ 7

 1. Uczestnik lub jego prawny opiekun, który kwestionuje wynik danego etapu Konkursu, ma prawo do złożenia odwołania.
 2. Odwołanie składa się na piśmie do Organizatora, za pośrednictwem Kapituły, w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty opublikowania wyników. Odwołanie powinno zawierać dane kontaktowe uczestnika oraz uzasadnienie. Odwołanie należy złożyć osobiście w siedzibie Kapituły lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Organizator wyjaśnia wszelkie okoliczności wskazane w odwołaniu. Ma prawo powołać ekspertów w celu weryfikacji odpowiedzi testowych lub/i pisemnych uczestnika. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 3 dni roboczych licząc od daty wpływu pisma. Decyzja jest przesyłana listem poleconym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, Organizator koryguje wynik uzyskany przez uczestnika, a w razie osiągnięcia wymaganej liczby punktów – przyznaje prawo do udziału II Etapie konkursu. W razie przyznania prawa do udziału w II części II Etapu Konkursu, Kapituła Konkursu wyznacza uczestnikowi dodatkowy termin tej części Konkursu.
 4. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma prawo złożyć wniosek do Organizatora o ponowne rozpatrzenie wyników II Etapu Konkursu, w terminie do 3 dni roboczych od ich ogłoszenia. Organizator rozpatruje wniosek w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Kapituła Konkursu koryguje wynik uzyskany przez uczestnika i ewentualnie aktualizuje listę laureatów.
 5. Uczestnik lub jego prawny opiekun, który zarzuca przeprowadzenie Konkursu z naruszeniem Regulaminu, może złożyć zażalenie.
 6. Zażalenie nie może dotyczyć spraw, w których właściwe jest złożenie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie wyników.
 7. Zażalenie składa się na piśmie do Organizatora w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty kwestionowanego zdarzenia. Zażalenie powinno zawierać dane kontaktowe uczestnika oraz uzasadnienie. Zażalenie należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 8. Zażalenie jest rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych licząc od daty wpływu pisma do Organizatora. Decyzja jest przesyłana listem poleconym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zażalenia, Organizator może skorzystać z uprawnień, o których mowa w §2 pkt. 6.
 9. Zażaleniu nie podlegają problemy techniczne leżące po stronie Szkoły podczas przeprowadzania I Etapu.

 

§ 8

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kapituła.
 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier