Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Projekt "Dyplom WSPIA przepustką do biznesu" dofinansowany w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.
 
 
Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku, Fundusz będzie przyjmował do dnia 14 lutego br. 
 
Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON, upływa w dniu 3 marca 2014r.
 
Zasady programowe przewidziane w dokumencie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PFRON, w bieżącym roku nie zmieniły się.
 
Obecnie w Funduszu trwają jeszcze prace dotyczące modyfikacji poniższych dokumentów:
 
„Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”);
Wzór  umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 4 do ww. uchwały).
 
 
 
żródło: http://www.pfron.org.pl/
 
 
 
 

 

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.
 
Aktualne warunki dofinansowania  (wysokość i zasady) wynikają z ust. 9-14 ww. dokumentu
 
W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:
 
dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
dopłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
 
Od bieżącego roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:
 
każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
„STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu,
wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
 
 
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.
 
Obecnie w Funduszu trwają jeszcze intensywne prace dotyczące modyfikacji dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
 
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Termin ten nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur dotyczących realizacji programu.
 
Do dnia 14 lutego br. Fundusz będzie przyjmować wystąpienia powiatów w sprawie przyznania środków na realizację programu.
 
 
żródło: http://www.pfron.org.pl/
 

 

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Do udziału  w projekcie zapraszamy osoby:
 
w wieku 15-64 lata, zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, podlaskiego i pomorskiego;
bezrobotne, nieaktywne zawodowo;
posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub o lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu) lub tożsame obowiązujące;
potrzebujące wsparcia trenera pracy na wszystkich etapach zatrudnienia wspomaganego.
 
 
żródło: http://www.pfron.org.pl/

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier